Logo poliklinike panajotović - u službi vašeg zdravlja

Prof. dr sci. med. Tomislav Kostić

1992-2000 Niš, Medicinski fakultet -prosečna ocena: 9.51, diplomski rad 10, dobitnik nagrade Kraljevine Norveške za najbolje studente u Srbiji

2008- Magistar medicinskih nauka, magistarska teza “Komparacija efekata fibrinolitičke terapije alteplazom i streptokinazom na kliničke znake reperfuzije, prohodnost koronarne arterije i komplikacije”

2012- Specijalizacija iz Interne medicine, ocena 10

2012- Doktor medicinskih nauka – doktorska disertacija “Efekti resinhronizacione terapije kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom”

2017- Odbranio subspecijalistički rad pod nazivom “Primarna i sekundarna prevencija naprasne srčane smrti” i stekao naziv subspecijalista Interne medicine-kardiolog

Od 12.4.2006 godine u stalnom radnom odnosu na Klinici za kardiologiju KC Niš na odeljenju Invazivne dijagnostike; Uradio preko 4000 implantacija pejsmejkera i preko 3000 dijagnostičkih i interventnih procedura.

2018- izabran u zvanje Docent na predmetu Interna medicina, kardiologija

Učesnik i predavač na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu, autor i koautor preko 250 naučnih radova, od kojih su 40 na SCI listi.

Trenutna pozicija:

Od 2012- 2021 Šef Odseka za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Klinike za kardiovaskularne bolesti KC Niš

Od oktobra 2015. godine Direktor Klinike za kadiovaskularne bolesti KC Niš

Od decembra 2020. godine član Stručnog Saveta KC Niš

Prof. dr sci. med. Tomislav Kostić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Prof. dr sci. med. Tomislav Kostić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije